Gyzgyn önümler

Zynjyr baglanyşyk diwar toplumy, tegelek post we doly toplum aksessuarlary bilen

Zynjyr baglanyşyk diwar toplumy, tegelek ýazgyly we doly ...

Önümiň jikme-jiklikleri zynjyr baglanyşyk çit materialy: pes uglerod polat sim, PVX örtülen ýa-da gyzgyn galvanizli.Tegelek poçta materialy: gyzgyn çümdürilen galvanizli turba ýa-da poroşok bilen örtülen.Reňki: Greenaşyl RAL6005, Galvanizli, çal RAL7016, Goňur RAL8017, Gara RAL9005, ETC.Bezeg, gorag we howpsuzlyk feýl görnüşleri.Spesifikasiýa bejergisi: Poroşok bilen örtülen we PVX örtülen beýikligi: 0.8m-1.5m rulonyň uzynlygy we Euroewro poçta nomeri

Kwadrat post feýting gysgyç poroşoklary bilen örtülen we gapak gapagy

Kwadrat post feýting gysgyç poroşok Co ...

Önümiň jikme-jiklikleri Çit klipleri feýting ulgamynyň garniturasydyr, poçta modeline görä tegelek, inedördül bolup biler, poçta, diwar we bag derwezelerini birleşdirmek üçin ulanylýar.Dürli ýazgyda dürli ýazgylar bilen gysgyç dürli ýazgylara laýyk bolup biler.Galyň panelleriň görnüşleri, kebşirlenen sim torlary, zynjyrly baglanyşyk diwarlary we ş.m.Gysgyç materiallary: Demir polat, Poslamaýan Polat, PVX, PE, Neýlon.Metal diwar klipleriniň ýerüsti bejergisi: Galvanizli ýa-da poroşok bilen örtülen.Popu ...

Premium 3D haýat bagynyň derwezesi Greenaşyl poroşok bilen örtülen meýdança post çarçuwasy

Premium 3D haýat bagynyň derwezesi Greenaşyl poroşok örtük ...

Önümiň jikme-jiklikleri Bu çydamly we berk bag derwezesi agyr polatdan we pos we poslama garşy örtülen poroşokdan öndürilýär.Örän durnukly we uzak dowam edýändigi sebäpli, diwar derwezesi bagyňyzyň, eýwanyňyzyň ýa-da eýwanyňyzyň töwereginde iň oňat päsgelçilik bolar.3D egrilen sim tor paneli bilen doldurmagyň içinde ýokary howpsuzlyk, owadan, ajaýyp we uzak möhletli.Gapakly iki gapdal post, postyň içinde suwuň bolmazlygyny we içinden poslamajakdygyny kepillendirýär.Gurmak aňsat we çydamly ...

Kebşirlenen simli enjam enjamlary geýim simleri tor bilen berkitmek rulonlary

Kebşirlenen sim tor enjamlary eşik sim tor torlary ...

Material Saýlanan ýokary hilli demir sim.Assortimentler Kebşirlemezden ozal gyzgyn çümdürilen galvanizli Kebşirleýişden soň galvanizlenen Elektro kebşirlemezden ozal galvanizlenen Elektro kebşirlenenden soň poslamaýan polat sim, kebşirlenenden soň örtülen PVC kebşirlenen sim tor doly awtomatlaşdyrylan kebşirleýiş enjamlaryny ulanyp ýokary hilli pes uglerod polat sim bilen kebşirlenýär, soňra bolsa elektro galvanizli, gyzgyn çümdürilen galvanizli, PVX örtükli we ş.m. bilen passiw we plastmassalaşdyrylan. Kwadrat ýa-da gönüburçly gözenek bar, ...

Täze önümler

 • Serhet bagynyň diwar panelleri metal bezeg gyralary eplenip bilinýän haýat

  Serhet bagynyň diwar panelleri metal bezeg gyrasy ...

  Önümiň jikme-jiklikleri Öňki howly üçin bu metal gül düşekli diwar panelleri içindäki demir simden, poslamaýan material üçin daşarda örtülen goýy ýaşyl poroşokdan ýasalýar. Bezegli ýaşyl bagyň diwary poslamaýan we howa çydamly materialdan ýasalýar.Greenaşyl poroşok bilen örtülen serhet diwarynyň bu hili diapazony bäsdeşlige ukyply we köp sanly içerki we täjirçilik goşundylary, şol sanda feýting, bezeg feýlleri, gül düşekleri we serhetleri üçin gyralar, bag ýollary, ösümlik we agaç goragy ...

 • Bag howuzynyň diwary araçäk bukulýan paýly çitler gül düşekli haýat

  Bag howuzynyň diwary araçäk bukulýan patio çitler F ...

  Önümiň jikme-jiklikleri Howuz simli haýat panelleri Aşaky arka howuz diwary Bag araçägi üçin göçürilýän diwar.Bu bag howuz diwary demir paneller we berkidiji çybyklar bilen bezelendir.Qualityokary hilli polat sim we poroşok bilen örtülen gutarnykly goşmaça gorag üpjün edýär we diwaryň posdan goramagyny we UV çydamlylygyny üpjün edýär.Bu demir çit bilen, bag howuzyňyzy çagalary howpsuz edip bilersiňiz, kiçi çagalary howuzda, akymda ýa-da howuzda heläkçiliklerden gorap bilersiňiz.Başga bir tarapdan, haýwan hökmünde hyzmat edip bolar ...

 • Ösümliklere çykmak üçin bukulýan hyýar trellisi açyk bag trellisi

  Eplenýän hyýar trellisi açyk bag Trelli ...

  Önümiň jikme-jiklikleri: Saýlanan ýokary hilli demir sim Tamamlamak: Galvanizli, poroşok bilen örtülen reňk: Kümüş, Greenaşyl, Gyzyl, Gara we ş.m. sink örtükli ýa-da poroşok örtükli premium polat materialdan gurlan, çydamly, poslama garşy we uzak ömri , Adaty hyýar trellisinden başga-da, bag trellis goldawy üçin bu ösen paneller, isleýşiňiz ýaly düzülip bilner;Çarçuwaly trellisi birleşdirmek üçin goşulan baglanyşyklary ulanyň ýa-da dik pomidor döretmek üçin dört paneli tertipläň ...

 • Spiral ýeňli - Her bir saýawan, tomusky jaýy guruň

  Spiral ýeňli -Güýçli zontik Tomus jaýy ...

  Önümiň jikme-jiklikleri Scer nurbat labyry Poçta we baýdak polýusy üçin ýer gazma labyryBütin toplumda bir sany nurbat labyry, bäş sany köp ölçegli ýeň adapteri, bir arka gurnama çybyk, biri berkidiji nurbat we bir ýokarky gapak bar.Topraga postlary, polýuslary we taýaklary berkitmek üçin giňden ulanylýar.Spiral ýeň lager üçin zerur enjam ...

 • Metal simli kompost gap-gaç bagy düşekli feýting daşarda owadanlaşdyrýar

  Daşarda metal simli kompost gap-gaç bagy düşekli feýl ...

  Önümiň jikme-jiklikleri material: Hil demir simleri bejermek: poroşok bilen örtülen Reňk: Greenaşyl, Gara we ş.m. Simli kompost gapy berk polat simden ýasalýar, soňra howa çydamlylygy we uzak wagtlap poroşok bilen örtülýär.Adatça, her burçda metal spirallar bilen birleşdirilen ýa-da zerur gurallar bolmazdan aňsatlyk bilen ýere gurmak üçin post labyrlary bilen 4 sany deň ölçegli mesh paneli emele gelýär.Islän wagtyňyz bag kompostyny ​​başlamaga taýyn bolup bilersiňiz.Dürli sim galyňlygy we açyklygy bilen bu metal komp ...

 • Tegelek ýa-da kwadrat poçta çarçuwasy bilen häzirki zaman bölüniş bagy derwezesi

  Tegelek ýa-da kwadratly häzirki zaman bölüniş bagy derwezesi ...

  Önüm jikme-jiklikleri Döwrebap bölüniş bagy derwezesi ýükleri tygşytlaýar we zerur derwezäniň ajaýyp ululygyny üpjün edýär.Tegelek poçta we kwadrat ýazgy bar.Hatda ýekeje ýa-da goşa derwezäni gaplamak arkaly aýratyn panellere we ýazgylara bölmek mümkin.DIY tarapyndan dogry amatly bag derwezesini almak üçin olary birleşdirmeli.Gurluşdan soň döwrebap bölünen ýeke-täk bag derwezesi tegelek poçta derwezesiniň ölçegleri: 100x80 sm, 100x100cm, 100x125cm, 100x150cm, 100x175cm, 100x200cm we ş.m. tegelek poçta diametri: Φ60mm ...

HABARLAR